Åpenhetsloven

Toyota Molde arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden vår. Vi er opptatt av å ha produkter som vi er stolte av og som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt.

Alle ansatte skal etterleve disse forpliktelsene. I tillegg anerkjenner Toyota Molde at våre forretningspartnere og våre leverandører er sentrale bidragsytere for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Vi forventer at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Våre kunder skal være trygge på at produktene vi distribuerer ikke medfører negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom Toyota Molde mot formodning, skulle avdekke negative forhold så vil dette bli rapportert i tråd med åpenhetsloven.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Vi har ikke avdekket negative konsekvenser ved undersøkelser hos de leverandører vi benytter.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Så langt har vi ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser angående menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos de leverandører vi benytter.

For å stanse avdekkede negative konsekvenser har vi iverksett følgende tiltak:

Da det ikke er avdekket negative omstendigheter omkring menneskerettigheter og mangler på anstendige arbeidsforhold, er tiltak således ikke iverksatt.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi påbegynt tiltak som:

Etablering av policy og ansvarlig forretningspraksis og etiske retningslinjer for leverandørene.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Vi har fokus på å etterleve våre rutiner knyttet til vår policy og risikokartlegging av våre leverandører. Innhenting av informasjon fra leverandører er påbegynt.